Statut

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (''Narodne novine'', 74/14), skupština Dramskog studija Ilirik održana 11. svibnja 2018. u Splitu, donijela je

STATUT

DRAMSKOG STUDIJA ILIRIK

OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o:

 • Nazivu sjedišta,
 • Zastupanju,
 • Izgledu pečata udruge,
 • Području djelovanja sukladno ciljevima,
 • Djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi
 • Načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge
 • Uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva
 • Pravima i obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovorsnosti članova i načinu vođenja popisa članova
 • Tijelima udruge
 • Njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica
 • Izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata;
 • Izboru i opozivu likvidatora udruge
 • Prestanku postojanja udruge
 • Imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom
 • Postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge
 • Načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udruguČlanak 2.

Naziv Udruge glasi: Dramski studio Ilirik.

Sjedište Udruge je Stupi 2A, Kaštel Lukšić.

Udrugu zastupa predsjednik.Članak 3.

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a svoju djelatnost obavlja na području Republike Hrvatske.

Udruga je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 4.

Dramski studio Ilirik ima pečat okruglog oblika promjena 3 cm s punim nazivom Udruge i sjedištem. Na pečatu je logo Udruge s krilima, dizajniranim inicijalom početnog slova Udruge i nazivom Ilirik, Pečat čuva predsjednik Udruge i drugi članovi koje on ovlasti. 1. PODRUČJE DJELOVANJA

 

Članak 5.

Udruga djeluje na području kulture i umjetnosti s ciljem afirmacije dramskog, kazališnog i filmskog stvaralaštva neafirmiranih umjetnika i mladih, razvoja kreativnosti, dramskog odgoja i unaprjeđenja hrvatskog kulturnog i duhovnog identiteta.

 

Članak 6.

Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:

 

 • Pripremanje i izvođenje kazališnih predstava, filmova i glazbeno-scenskih djela svojih članova
 • Organiziranje edukativnih seminara i tečajeva iz područja djelokruga udruge za članove
 • organiziranje kulturno-umjetničkih manifestacija
 • organiziranje stručnih seminara i tečajeva iz područja djelovanja Udruge
 • Organiziranje izložbi, koncerata i prezentacija radova svojih članova
 • Sudjelovanje na domaćim i međunarodnih festivalima, manifestacijama i drugim svečanostima
 • Pripremanje i izdavanje brošura, knjiga, plakata i audiovizualnih materijala iz područja djelovanja udruge

 

Članak 7.

Rad Udruge je javan, a javnost rada osigurava se pravodobnim instinitim obavještavanjem članova Udruge o svim odlukama i drugim važnim pitanjima iz djelovanja Udruge.

 Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u radu Udruge sukladno odredbama Statuta i Zakona te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.


ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 8.

Članom Udruge mogu postati poslovno sposobne fizičke i pravne osobe sukladno ovom Statutu i Zakonu.

Pravne osobe članstvo u udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.Članak 9.

Udruga vodi popis svojih članova. Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.

 

Članak 10.

Fizička ili pravna osoba koja želi postati redovnim članom Udruge podnosi zahtjev za prijem u članstvo Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu.

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu udruge, te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela udruge.

Počasnim članom udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva udruge.

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

 

Članak 11.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova, potpisivanjem pristupnice kojom se prihvaćaju Statut i drugi akti udruge koje vodi tajnik udruge. Odluku o prijemu donosi Upravni odbor a članom se postaje upisom u popis članova.

 

Članak 12.

Prava i obveze članova su:

 • Bavljenje aktivnostima Udruge,
 • Sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • Čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • Plaćanje članarine
 • Davanje prijedloga i mišljenja na rad tijela udruge
 • Nadziranje rada udruge
 • Čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza

 

Članak 13.

Članstvo prestaje:

 • Dragovoljnim istupanjem
 • Isključenjem
 • Smrću

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta, javno ugrozi interese Udruge klevetom, materijalnom štetom i ponašanjem koje nije u skladu s vrijednostima koje zastupa Udruga.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Skupština. Isključeni član ima pravo u roku 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

 Tijela Udruge

 

Članak 14.

 Tijela udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor

 

SKUPŠTINA

 

Članak 15.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine redovni članovi udruge.

Skupština udruge:

 • Usvaja Statut
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
 • bira i razrješava druga tijela udruge
 • bira i opoziva likvidatora udruge
 • odlučuje o udruživanju s drugim udrugama i statusnim promjenama
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli imovine udruge
 • odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim Zkonom i Statutom te o pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.


Članak 16.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Skupština redovno zasjeda jednom u tijeku godine dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.

Izvanredna sjednica skupštine saziva se prema potrebi.

Sjednice skupštine saziva Upravni odbor Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave prijedloga, izvanrednu sjednicu Skupštine sazvati će predlagatelj koji sastavlja dnevni red i predlaže mjesto održavanja.

Na izvanrednoj sjednici skupštine odlučuje se samo o pitanjima radi kojih je sazvana.

U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika Udruge, izbornu sjednicu Skupštine može sazvati potpredsjednik ili tajnik.

 

Članak 17.

Askupštinom predsjedava predsjednik Udruge. U odsutnosti predsjednika, Skupštinom predsjedava potpredsjednik ili tajnik.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 18.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

 

UPRAVNI ODBOR

Članak 19.

Upravni odbor se sastoji od tri člana koje bira i opoziva Skupština. Predsjednik udruge je po svojoj funkciji i predsjednik Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora biraju se na četiri godine.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:

- postupaju suprotno odlukama Skupštine

- podnesu ostavku

- naruše ugled udruge

 

Razrješava li Skupština cijeli Upravni odbor, tada bira novi s punim mandatom.

Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji su izabrani, s time da su dužni obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za  razrješenje na prvoj sjednici.

U slučaju prestanka dužnosti predsjednika, do izbora novog zamjenjuje ga najstariji član Upravnog odbora.

Članak 20.

 Upravni odbor obavlja slijedeće zadaće:

 • priprema nacrte i utvrđuje prijedlog Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih akata Skupštine
 • Saziva sjednice Skupštine predlaže dnevni red Skupštine, priprema materijale za skupštinu i izvršava njene odluke
 • prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova
 • odlučuje o prijemu i  isključenju iz članstva,
 • predsjednik ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom udruge
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruga,
 • imenuje osobe za potpisivanje transakcija po računima kod bankarskih, financijskih i drugih organizacija
 • odlučuje o poslovnom subjektu kod koje će udruga imati otvoren žiro-račun
 • obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu.

 

Upravni odbor radi na sjednicama koje se  održavaju najmanje dvaput godišnje i donosi poslovnik o svojemu radu.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom svojih članova.

 

PREDSJEDNIK

 

Članak 21.

 Udruga ima predsjednika.

 Predsjednika bira Skupština  između članova Skupštine na mandat u trajanju od četiri godine.

 Predsjednik udruge:

 

 • zastupa i predstavlja  udrugu
 • saziva sjednice upravnog odbora i predlaže dnevni red
 • odgovara za pravilan i zakonit rad udruge
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine
 • podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća skupštini
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu  državne uprave
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za  račun udruge
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

 

Članak 22.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje potpredsjednik. Mandat potpredsjednika traje četiri godine.TAJNIK

 

Članak 23.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština između članova udruge na mandat od četiri godine.

 

Tajnik udruge:

 • obavlja stručno-administrativne poslove u Udruzi.
 • vodi registar članova i odgovoran je za njegovo uredno vođenje,
 • obavlja i druge poslove za potreba Skupštine i Upravno odbora.

 

Članak 24.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Upravni odbor može osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

Članak 25.

Udruga se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanje neovisno o području svog djelovanje.

Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.

Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranci,klubovi) u skladu sa Statutom. Međusobna prava i obveze ustrojstvenih oblika uređuju se statutom.

Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke Skupštine udruge za svaki pojedini ustrojstveni oblik.

 

LIKVIDATOR

 

Članak 26.

Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština.

Likvidatorom Udruge imenuje se predsjednik Udruge.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad ako tako odredi Skupština na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.

Likvidator Udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

 

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 28.

Razlozi za prestanak postojanja udruge jesu:

 1. odluka Skupštine o prestanku udruge
 2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela

   udruge   razdvajanjem

 1. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje

  redovne  sjednice skupštine, a ona nije održana

 1. pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge
 2. pokretanje stečajnog postupka
 3. na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog

   za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od

   nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.

 

U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge uz registar udruga u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 29.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva stečena  uplatom članarina,
 • dobrovoljni prilozi i darovi
 • financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.

 

Članak 30.

 

Ako udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.

Naprijed prikupljena sredstva udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

 

 1.  RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE USLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 31.

 

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeva, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.

 1.  RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

Članak 32.

 

Spor /sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

 

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

 1. FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

 

Članak 33.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

 1. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

 

Članak 34.

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.

Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

 1. NADZOR

 

Članak 35.

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.

Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statuti ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.

 

 1.  STATUSNE PROMJENE

 

Članak 36.

O Statusnim promjenama odlučuje Skupština sukladno članku 17. ovog Statuta.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izviješća iskazuju negativan rezultat.

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 37.

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave.

 

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta nakon što ga odobri Ured državne uprave prestaje važiti Statut od 5.05.2014.

 

Predsjednica udruge

Silvana Dragun, dipl.diz.

PrilogVeličina
PDF icon Statut dramskog studija "Ilirik"33.91 KB