Statut

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (''Narodne novine'', br. 88/01, 11/02, 74/14), skupština Dramskog studija Ilirik održana 20.03.2015. u Splitu, donijela je

STATUT

DRAMSKOG STUDIJA ILIRIK

          

I. PREDMET

Članak 1.

Statutom Udruge (u nastavku teksta: Statut) uređuju se sva pitanja važna za djelovanje Udruge sukladno čl.13 st. 3. Zakona.

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE

Članak 2.

Naziv Udruge glasi: Dramski studio Ilirik.

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Splitu, Martinski prolaz 3.

Odluku o promjeni sjedišta donosi Upravni odbor.

III. ZASTUPANJE

Članak 4.

Udrugu u pravnom prometu zastupa predsjednik Upravnog odbora.

Skupština može ovlastiti i drugu osobu za zastupanje udruge.

Članak 5.

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Odgovara za zakonitost rada Udruge;

Vodi poslove Udruge sukladno odlukama skupštine i upravnog odbora;

Odgovorna je za podnošenje skupštini godišnjeg financijskog izvješća;

Dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;

Sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i na račun Udruge;

Saziva skupštinu Udruge;

Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

 

IV. IZGLED PEČATA UDRUGE

Članak 6.

Pečat je okruglog oblika promjera 3 cm s punim nazivom Udruge i sjedištem. Na pečatu je logo Udruge s krilima, dizajniranim inicijalom početnog slova Udruge i nazivom Ilirik, Pečat čuva predsjednik Udruge i drugi članovi koje on ovlasti.

 

V. PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 7.

Udruga obavlja djelatnost na području Splita.

 

VI.CILJEVI

Članak 8.

Udruga je neprofitna organizacija koja se ne osniva sa svrhom stjecanja dobiti i ne obavlja gospodarsku djelatnost.

Udruga je osnovana sa ciljem i svrhom promicanja kazališnog i filmskog stvaralaštva, umjetničkog odgoja i multimedijalne djelatnosti.

 

VII. DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 9.

Za ostvarivanje cilja radi kojeg je osnovana Udruga obavlja sljedeće aktivnosti:

priprema i javno izvodi umjetnička djela svojih članova iz područja djelokruga Udruge

organizira edukativne seminare, tribine i multidisciplinarne radionice iz umjetničkog odgoja

organizira kulturne manifestacije, izložbe, koncerte iz područja djelokruga Udruge

Sudjeluje na domaćim i međunarodnim festivalima, manifestacijama i drugim svečanostima

priprema i izdaje tiskane materijale i audiovizualne materijale iz područja djelovanja Udruge

obavlja druge djelatnosti koje doprinose ostvarenju cilja radi kojeg je osnovana

 

VIII. NAČIN OSIGURAVANJA JAVNOSTI DJELOVANJA UDRUGE

Članak 10.

Rad Udruge je javan, a javnost rada osigurava se pravodobnim instinitim obavještavanjem članova Udruge o svim odlukama i drugim važnim pitanjima iz djelovanja Udruge.

Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u radu Udruge sukladno odredbama Statuta i Zakona te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

 

Članak 11.

 

Sjednice tijela udruge su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima te kad je u pitanju poslovna tajna.

 

IX. ČLANOVI UDRUGE

Članak 12.

Svaka fizička i pravna osoba koja to želi i koja prihvaća ciljeve radi kojih je Udruga osnovana i odredbe ovog Statuta može postati njenim članovm sukladno zakonu i Statutu. Pravna osoba ostvaruje članstvo u Udruzi putem svojeg ovlaštenog predstavnika.

Članak 13.

Udruga vodi popis svojih članova.

Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.

 

Članak 14.

Fizička ili pravna osoba koja želi postati redovnim članom Udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru Udruge, koji ga, dajući prethodno pozitivno, ili negativno mišljenje, prosljeduje Skupštini radi donošenja odluke običnom većinom prisutnih članova Udruge.

Redovni članovi plaćaju članarinu u iznosu koji odredi Skupština Udruge, biraju i mogu biti biranu u tijela Udruge, imaju pravo biti informirani o radu Udruge i imaju druga prava utvrđena Zakonom i Statutom.

 

Članak 15.

Počasnim članom udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva udruge.

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Počasni član nema pravo glasa na Skupštini, ne može sudjelovati u biranju tijela Udruge niti može biti biran u ta tijela i ima pravo biti informiran o radu Udruge.

 

Članak 16.

Članstvo prestaje:

Dragovoljnim istupanjem

Isključenjem radi nepoštivanja odredbi Statuta

Isključenjem radi narušavanja ugleda Udruge, ili prouzrokovanja materijalne štete

Odluku o isključenju člana donosi Skupština na način predviđen za primanje članova u Udrugu.

Protiv odluke o isključenju dopuštena je žalba u roku od 15 dana, o kojoj odlučuje Skupština na sljedećem zasjedanju.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe

Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

X. TIJELA UDRUGE

Članak 17.

Tijela udruge s:

Skupština

Upravni odbor (izvršni odbor, predsjedništvo)

Nadzorni odbor

predsjednik

likvidator

 

SKUPŠTINA

 

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan statutom udruge (ili samo redovni članovi). Predstavnika pravne osobe članice udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.(iznimno: ako su statutom udruge određene kategorije članstva, statutom se može odrediti i da samo pojedine kategorije čine skupštinu udruge, odnosno da imaju pravo odlučivanja ).Ukoliko je potrebno, propisati statutom.

Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti sudjeluju u radu skupštine i mogu odlučivati na skupštini na način - propisati statutom.

Maloljetne osobe članovi udruge sudjeluju u radu skupštine udruga na način - propisati statutom.

Maloljetne osobe članovi udruge s navršenih 14 godine života mogu odlučivati na skupštini uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika i skrbnika.

 

Članak 19.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.

Izvanredna sjednica skupštine saziva se prema potrebi.

Sjednice skupštine saziva Upravni odbor Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge, predsjednik iliNadzorni odbor.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, izvanrednu sjednicu Skupštine sazvati će predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Na izvanrednoj sjednici skupštine odlučuje se samo o pitanjima radi kojih je sazvana.

U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika Udruge, izbornu sjednicu Skupštine može sazvati Upravni ili Nadzorni odbor dok sjednicu Upravnog odbora dopredsjednik ili najstariji član Upravnog odbora.

 

Članak 20.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 21.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

 

Članak 22.

Skupština udruge:

Usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,

bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje

bira i razrješava druga tijela udruge

bira i opoziva likvidatora udruge

odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga

usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

usvaja godišnje financijsko izvješće

odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge

donosi odluku o statusnim promjenama

odlučuje o promjeni sjedišta udruge

odlučuje o promjeni pečata udruge

odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar udruge i isključenju iz članstva u drugom stupnju

te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

 

UPRAVNI ODBOR

Članak 23.

Upravni odbor sastoji se od pet (5) članova koje bira i opoziva Skupština. Predsjednik udruge je po svojoj funkciji i predsjednik Upravno odbora.

Članovi Upravnog odbora biraju se na četiri godine.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:

- postupaju suprotno odlukama Skupštine

- podnesu ostavku

- naruše ugled udruge

 

Razrješava li Skupština cijeli Upravni odbor, tada bira novi s punim mandatom.

Svaki član  Upravnog odbora, predsjednik kao i drugi članovi tijela upravljanja udrugom mogu zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji su izabrani, s time da su dužni obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za  razrješenje na prvoj sjednici.

U slučaju prestanka dužnosti predsjednika, do izbora novog zamjenjuje ga najstariji član Upravnog odbora.

 

Članak 24.

Upravni odbor obavlja slijedeće zadaće:

priprema nacrte i utvrđuje prijedlog Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih akata Skupštine

Saziva sjednice Skupštine predlaže dnevni red Skupštine, priprema materijale za skupštinu i izvršava njene odluke

prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova, (povezati sa člankom 9)

odlučuje o prijemu i  isključenju iz članstva,

predsjednik ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom udruge

odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruga,

imenuje osobe za potpisivanje transakcija po računima kod bankarskih, financijskih i drugih organizacija

odlučuje o poslovnom subjektu kod koje će udruga imati otvoren žiro-račun

obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu.

 

Upravni odbor radi na sjednicama koje se  održavaju najmanje jednom mjesečno.

Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje natpolovična većina članova a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova.

 

NADZORNI ODBOR

Članak 25.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana koje bira Skupština.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti ujedno i članovi drugih tijela upravljanja Udruge.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje najmanje jedanput mjesečno saziva njegov predsjednik a odluke donosi većinom glasova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje i god______i ne te mogu biti izabrani za još jedan mandat.

Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran, ako bude razrješen od strane Skupštine, te u drugim slučajevima i na način propisan odredbom članka  19.  stavak 2., 3 i 4. Statuta.

 

Članak  26.

Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:

nadzire zakonitost u financijskom poslovanju udruge,

nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza,

prati i analizira ostvarenje financijskog plana Udruge,

nadzire provođenje određenih odluka koje mu se dostavljaju na uvid,

nadzire provođenje odluka svih izvršnih tijela Udruge.

 

Sva tijela udruge dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise, te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi pismeno izvješće Upravnom odboru, te na redovnom zasjedanju Skupštine Udruge.

 

PREDSJEDNIK

Članak 27.

Udruga ima predsjednika.

Predsjednika bira Skupština  između članova Skupštine na mandat u trajanju od četiri godine.

Predsjednik udruge:

zastupa i predstavlja  udrugu

saziva sjednice upravnog odbora i predlaže dnevni red

odgovara za pravilan i zakonit rad udruge

vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine

podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća skupštini

dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu  državne uprave

sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za  račun udruge

obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

 

Članak 28.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. (zamjenik predsjednika, član upravnog odbora …) Mandat dopredsjednika traje četiri godine.

 

 

TAJNIK

Članak 29.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština  između članova udruge na mandat od četiri godine.

 

Tajnik udruge:

obavlja stručno-administrativne poslove u Udruzi.

vodi registar članova i odgovoran je za njegovo uredno vođenje,

obavlja i druge poslove za potreba Skupštine i Upravno odbora.

 

Članak 30.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština, Upravni odbor ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

Članak 31.

Udruga se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanje neovisno o području svog djelovanje.

Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.

Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranci,klubovi) u skladu sa Statutom. Međusobna prava i obveze ustrojstvenih oblika uređuju se statutom.

Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke Skupštine udruge za svaki pojedini ustrojstveni oblik.

 

 

XI. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

Članak 32.

Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Likvidator može biti i osoba koja nije član Udruge, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim financijskim i pravnim znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine Udruge

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava udruge u visini koju određuje Skupština na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

XII. NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM UDRUGE

Članak 33.

Udruga pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, poklona, financiranjem iz državnog proračuna ili proračuna regionalne i lokalne samouprave te iz drugih dopuštenih izvora i koristi ih za ostvarivanje svojih ciljeva, a o njihovoj raspodjeli odlučuje Upravni odbor.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu koju odobrava Upravni odbor na temelju proloženih računa.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

Članak 34.

Ako Udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jedanput godišnje o svome radu, opsegu i načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost. Sredstava prikupljena sukladno st. 1. Udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

 

XIII. STATUSNE PROMJENE

Članak 35.

O statusnim promjenama Udruge odlučuje Skupština većinom od ¾ svih članova Udruge.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom lija financijska izvješća iskazuju negativan rezultat.

 

XIV. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 36.

 

Razlozi za prestanak postojanja udruge jesu:

1. odluka skupštine o prestanku udruge

2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela

    udruge   razdvajanjem

3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje

   redovne  sjednice skupštine, a ona nije održana

4. pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge

5. pokretanje stečajnog postupka

6. na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog

    za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od

    nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.

U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge uz registar udruga u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

Članak 37.

Imovinu Udruge čine:

novčana sredstva stečena  uplatom članarina,

dobrovoljni prilozi i darovi

financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova

pokretne stvari,

nekretnine,

druga imovinska prava.

 

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.

 

Članak 38.

 

Ako udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.

Naprijed prikupljena sredstva udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

 

XV.  RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE USLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 39.

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeva, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

XVI.  RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 40.

 

Spor /sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

           

Članak 41.

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.

Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

XVII. NADZOR

Članak 42.

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.

Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statuti ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.

 

XVIII.  STATUSNE PROMJENE

Članak 43.

O Statusnim promjenama odlučuje Skupština sukladno članku 17. ovog Statuta.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izviješća iskazuju negativan rezultat.

 

XIX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

 

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave.

 

U Splitu, 20.03.2015. godine

Predsjednik Skupštine

PrilogVeličina
PDF icon Statut dramskog studija "Ilirik"31.1 KB